آموزش دستور flatshot در اتوکد

زمان آموزش : 5 دقیقه
حجم آموزش : 16 مگابایت
مدرس : سید علی منتظری دانلود آموزش

نحوه خروجی آموزش دستور flatshot در اتوکد

 ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎ و ﺑﺮش ﻓﺎز 2 از اﺣﺠﺎم ﺳﻪ ﺑﻌﺪی:

سلام عرض می‌کنم خدمت اعضای سایت استوارسازان امیدوارم که حالتون در پناه خداوند متعال عالی باشد.

بنده منتظری هستم و در این جلسه قصد دارم دستور جالبی را در نرم‌افزار اتوکد خدمتتون آموزش بدهم.

ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دارد و ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﺮ روی ﺣﺠﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی (ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎ) اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﺠﺪدا ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﺮ روی ﻧﻤﺎی دو ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق، ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﻧﻤﺎ و ﯾﺎ اﺻﻼح آن، از دﺳﺘﻮر Flotshot اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﻧﻤﺎی دو ﺑﻌﺪی و ﯾﺎ اﺻﻼح آن ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﻧﻤﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎی دوﺑﻌﺪی از ﺣﺠﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮش ﻓﺎز 2 ﯾﺎ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮی، از اﺣﺠﺎم ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد!

دﺳﺘﻮر Flotshot:

 از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎی دو ﺑﻌﺪی از روی ﺣﺠﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. (از ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ)

 • ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺣﺮف Flotshot ﻫﺴﺘﺶ.

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر را ﺷﺮح ﺑﺪﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا اﺻﻮل ﻧﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه‌ی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﻮر Flotshot آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﭗ Flotshot در ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن و ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ ﭘﻨﺠﺮه‌ای ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺎز ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﮐﻪ در آن یکسری ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی درون اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه را ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﻢ داد.

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه Flotshot:

پارامتر های پنجره دستور Flatshot در اتوکد

Insert as new block:

 • ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ، ﻧﻤﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻼك ﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ!

Foreground line:

 • در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮓ ﺧﻄﻮط و ﻧﻮع ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

Abscured lines:

 • در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮓ و ﻧﻮع، ﺧﻂ‌ﻫﺎ ﭘﺸﺘﯽ (ﺧﻂ‌ﻫﺎی ﻧﺪﯾﺪ) را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻄﻮط روی ﻧﻤﺎ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ، ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ‌‌ی Show را ﺑﺮدارﯾﺪ!

Create:

 • ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ، ﻧﻤﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻪ اﺻﻮل و روش اﺟﺮا.

ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای دﺳﺘﻮر Flotshot ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

 • اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﺮ روی wireframe 2D ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 • اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﭘﺎﻟﺖ View ﻗﺮاردارد.
 • در ﭘﺎﻟﺖ View ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 • در ﭘﺎﻟﺖ Coordinates ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪ‌ی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪ‌ای ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻤﺎ در آن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ:

مانند تصویر دستور Flatshot در اتوکد

روش اجرای دستور Flotshot:

 • اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺻﻔﺤﻪ‌ی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ← ﺗﺎﯾﭗ دﺳﺘﻮر Flotshot در ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن

← ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ ← اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ block new as Insert در ﭘﻨﺠﺮه ی ﺑﺎز ﺷﺪه ←

اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ در ﻗﺴﻤﺖ line Foreground ← ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Create ← اﻧﺘﺨﺎب

ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ در ﺻﻔﺤه‌ی ﮐﺎری ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎ ← دوﺑﺎر ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ ← ﺗﺎﯾﭗ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ← ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ

ﻧﮑﺘﻪ:

 • ﺑﻌﺪ از ﻫﺮﺑﺎر اﺟﺮای دﺳﺘﻮر Flotshot ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﭙﯽ و

ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

 • ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای دﺳﺘﻮر Flotshot ﻧﻤﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﻼك اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ

دﺳﺘﻮر Explode ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻼك در آورده و رﻧﮓ، ﻻﯾﻪ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺧﻂ و ﻏﯿﺮه

را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

 • ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﺎﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ، ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎ و ﺻﻔﺤﻪ‌ی ﮐﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ.

امیدوارم که این آموزش برایتان مفید بوده باشد و تونسته باشید موارد خوبی را از این آموزش کسب کنید.

موفق و پیروز باشید متشکرم از توجه شما.

کاری از گروه آموزشی استوارسازان

مدرس : سیدعلی منتظری

کاری از گروه آموزشی استوارسازان سر فصل‌های بسته آموزشی متخصص اتوکد امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد