شناژ قائم در ساختمان های مصالح بنایی - استوارسازان

شناژ قائم در ساختمان چیست و چه کاربردی دارد؟

آشنایی با شناژ قائم در ساختمان مصالح بنایی

شناژ قائم در ساختمان جهت یکپارچه نمودن شناژهای افقی و عمودی و جلوگیری از نشست‌های نامتقارن و ایجاد ارتباط کامل بين اعضا استفاده می‌شود.

 • شیوه‌های آرماتورگذاری شناژهای قائم ساختمان:

ابتدا باید در فونداسیون براساس نقشه‌های اجرایی، آرماتورهای انتظار شناژ قائم تعبیه گردد.

پس از انجام سفتکاری و خالی گذاشتن فضای اجرا شناژهای قائم، با استفاده از 4 میلگرد طولی، اتصال بین آرماتورهای انتظار و شناژهای قائم انجام شده و پس از قرار دادن میلگرد های عرضی (خاموت) با فواصل معین، با اجرای قالب در دو طرف آزاد عمل بتن‌ریزی انجام شده و در محل اتصال (تقاطع) میلگردهای شناژ قائم و شناز افقی، مقدار اضافه طول لازم براساس استاندارد جهت انتظار در صورت نیاز لحاظ می‌گردد.

میلگرد های شناژ قائم و شناژ افقی - شناژ قائم در ساختمان - استوارسازان

مشخصات و محل استقرار آرماتور ها در کلاف ها (شناژ) افقی بتن آرمه

 • میلگردهای طولی باید آجدار بوده و دارای حداقل قطر 10 میلیمتر باشند.
 • میلگردهای طولی باید در چهار گوشه‌ی شناژ و با پوشش بتنی (کاور) مناسب قرار گیرند.

در صورتی که عرض شناژ از 30 سانتیمتر تجاوز نماید، تعداد میلگردهای طولی را باید به 6 عدد یا بیشتر افزایش داده به شرط آن که فاصله‌ی دو میلگرد مجاور از 25 سانتیمتر بیشتر نشود.

 • میلگردهای طولی باید با تنگ‌هایی به قطر حداقل 6 میلیمتر به یکدیگر بسته شده و فاصله‌ی تنگ‌ها نباید از ارتفاع شناژ یا 25 سانتیمتر تجاوز نماید.

فاصله‌ی تنگ‌ها در فاصله‌ی 75 سانتیمتری از بر شناژهای قائم باید به حداقل 15 سانتیمتر کاهش پیدا کند.

 • ضخامت پوشش بتن (کاور) اطراف میلگردهای طولی در مورد شناژهای زیر دیوار نباید از 5 سانتیمتر و در مورد کلاف‌های بالای دیوار از 2/5 سانتیمتر کمتر باشد.

اتصال شناژهای افقی:

 • در هر تراز، شناژها باید به یکدیگر متصل شوند تا هدف از شناژبندی که همان ایجاد یک شبکه به هم پیوسته است تأمین شود.
 • در محل تلافی شناژها، آرماتورها باید به اندازه‌ی 50 سانتیمتر هم پوشانی داشته تا اتصال شناژها به خوبی تأمین شود.
 • کلاف‌های افقی نباید در هیچ جا منقطع باشد.
 • عبور لوله و دودکش با قطر بیش از یک ششم عرض کلاف از درون آن مجاز نبوده و بدیهی است که باید لوله یا دودکش از وسط کلاف آرماتوری عبور نموده و نباید موجب قطع میلگردها شود.

مشخصات و محل استقرار آرماتور های شناژ قائم بتن آرمه در ساختمان

 • میلگردهای طولی باید آجدار بوده و دارای حداقل قطر 10 میلیمتر باشند.
 • میلگردهای طولی باید در چهار گوشه‌ی شناژ و با پوشش بتنی (کاور) مناسب قرار گیرند و به طریق مناسبی با میلگردهای طولی شناژ افقی مهار شوند.
 • میلگردهای طولی باید با تنگ‌هایی به قطر حداقل 6 میلیمتر به یکدیگر بسته شوند.

فاصله‌ی تنگ‌ها نباید از یکدیگر بیش از 20 سانتیمتر باشد و فاصله‌ی آنها در فواصل 75 سانتیمتری از بر شناژهای افقی به حداقل 15 سانتیمتر کاهش یابد.

 • ضخامت پوشش بتن (کاور) در اطراف میلگرد از 2/5 سانتیمتر کمتر نباشد.

اتصال شناژهای قائم:

 • شناژهای قائم باید به نحو مناسبی در کلیه‌ی محل‌های تقاطع، به شناژهای افقی متصل گردند.
 • در محل‌هایی که شناژ قائم ادامه پیدا نمی‌کند میلگردهای طولی شناژ قائم باید حداقل به اندازه‌ی 30 سانتیمتر در داخل کلاف (شناژ) افقی مهار شود.

شیوه‌های جانشین کردن (معادل کردن) شناژهای قائم:

بجای هر شناژ قائم که تشریح گردید می‌توان میلگردهایی را مطابق عکس پایین و براساس محل آن (گوشه یا وسط دیوار) در طول و ارتفاع دیوار و براساس ضوابط زیر توزیع نمود:

 • برای اجرای دیوار از ملات ماسه و سیمان (با عیار سیمان حداقل 200 کیلوگرم در متر مکعب ملات) استفاده شود.
 • فاصله‌ی دو میلگرد قائم متوالی از 60 سانتیمتر کمتر و از 120 سانتیمتر بیشتر نباشد.
 • میلگردهای قائم در فاصله‌ی حداکثر 25 سانتیمتر با میلگردهای افقی به قطر حداقل 6 میلیمتر به یکدیگر بسته شوند.
 • دیوار اطراف میلگردها به صورت غوطه‌ای چیده شده و بندهای قائم کاملاً پر شوند.

دور هر میلگرد قائم، فضایی که کوچکترین بعد آن از 6 سانتیمتر کمتر نباشد ایجاد گردیده و ضمن چیدن دیوار با ملات پر شوند.

 • میلگردهای قائم در شناژهای افقی بالا و پایین مهار گردند.

 در شکل شیوه‌ی جانشین کردن (معادل نمودن) میلگردهای قائم و افقی مهاری دیوارها

ملاحظه می‌نمایید.

شیوه‌ی جانشین کردن (معادل نمودن) میلگرد های قائم و افقی مهاری دیوار ها - شناژ قائم در ساختمان - استوارسازان
 • آرماتورگذاری در شناژهای افقی زیرین (تحتانی):

در آرماتورگذاری شناژهای افقی تحتانی همانند آرماتورگذاری‌های قبلی عمل شده و فقط نکته قابل توجه محل اتصال آرماتورهای شناژ قائم به آرماتورهای شناژ افقی می‌باشد.

پس از اجرای کلاف آرماتور شناژ افقی تحتانی، آرماتورهای شناژ قائم به صورت L در داخل کلاف شناژ افقی کار گذاشته شده و به صورت انتظار بیرون می‌ماند و بتن‌ریزی شناژ افقی تحتانی اجرا می‌شود.

در شکل زیر نحوه اتصال آرماتورهای شناژ قائم در ساختمان را به آرماتورهای شناژ افقی تحتانی ملاحظه می‌نمایید.

نحوه اتصال آرماتور های شناژ قائم به شناژ افقی - شناژ قائم در ساختمان - استوارسازان
 • آرماتورگذاری در شناژ افقی فوقانی:

در آرماتورگذاری شناژ افقی فوقانی همانند شناژ افقی تحتانی عمل شده و فقط محل اتصال آرماتورهای شناژ قائم با میلگردهای شناژ افقی فوقانی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

در شکل زیر آرماتورگذاری شناژ افقی فوقانی و نحوه‌ی اتصال آن را با آرماتورهای شناژ قائم ملاحظه می‌نمایید.

آرماتور گذاری شناژ افقی فوقانی و نحوه‌ی اتصال آن را با آرماتور های شناژ قائم - شناژ قائم در ساختمان - استوارسازان

در شکل زیر نحوه‌ی اتصال آرماتورهای شناژ قائم در ساختمان به آرماتورهای شناژ افقی دیده می‌شود (در این شکل نمره‌ی میلگردها جنبه تزئینی داشته و می‌بایست طبق محاسبات مربوطه تعیین شوند).

نحوه‌ی اتصال آرماتور های شناژ قائم به آرماتور های شناژ افقی - شناژ قائم در ساختمان - استوارسازان

در شکل مقابل نحوه‌ی اتصال آرماتورهای شناژ قائم در ساختمان به دیوار آجری را به وسیله‌ی میلگرد دوخت ملاحظه می‌نمایید.

نحوه‌ی اتصال آرماتور های شناژ قائم به دیوار آجری به وسیله‌ی میلگرد دوخت - شناژ قائم در ساختمان - استوارسازان

از آنجایی که اکثر مناطق کشور ما روی کمربند زلزله قرار دارند لازم است شناژهای افقی به وسیله‌ی شناژهای قائم در ساختمان به هم متصل گردند.

این اتصال در کنج اطاق‌هایی که دارای زاویه‌ی 90 درجه می‌باشند، به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر دارای اهمیت بیشتری می‌باشند.

شناژهای عمودی باید حداقل دارای 4 عدد میلگرد آجدار نمره 16 بوده و این میلگردها توسط آرماتورهای خاموت به هم بسته شوند.

توصیه می‌شود شناژهای عمودی به ارتفاع (فاصله‌ی) یک متر توسط آرماتورهای دوخت حداقل در دو نقطه به دیوار بسته شوند، قطر این آرماتور برای مناطق با خطر زلزله متوسط 14 و برای مناطق با خطر زلزله بالا 18 یا 20 میلیمتر می‌باشد.

قابل ذکر است که قطر کلیه آرماتورهای مصرفی در شناژهای افقی و عمودی توسط محاسبه تعیین می‌شود.

شناژهای قائم علاوه‌ بر کنج دیوار ساختمان‌های آجری، در طول دیوار نیز با فواصل حدود 3/5 متری باید اجرا شود.

در ساختمان‌های یک طبقه یا چند طبقه آرماتورهای شناژهای عمودی باید از پایین در آرماتورهای فونداسیون و از بالا در آرماتورهای شناژ افقی مهار گردند.

اندازه‌ی طول آرماتور ریشه 50 سانتیمتر می‌باشد.

بهتر است شناژهای قائم به وسیله‌ی آرماتورهای دوخت در فواصل ارتفاعی یک متر به دیوارهای مجاور متصل شوند.

ابعاد شناژهای قائم از یک بعد مساوی ضخامت دیواری است که شناژ عمودی در جوار آن اجرا می‌گردد و بعد دیگر آن در حدود 40 سانتیمتر می‌باشد.

بهتر است در طول دیوار محلی که شناژ قائم در آن اجرا می‌شود در چند نقطه سر آجرها به صورت هشت‌گیر در حدود 2 یا 3 سانتیمتر بیرون گذاشته شود.

در شکل زیر نحوه‌ی اتصال آرماتورهای شناژ قائم میانی به شناز افقی و نحوه‌ی اتصال شناژ قائم به دیوارهای مجاور را توسط آرماتورهای دوخت ملاحظه می‌نمایید.

نحوه‌ی اتصال آرماتور های شناژ قائم میانی به شناز افقی و نحوه‌ی اتصال شناژ قائم به دیوار های مجاور توسط آرماتور های دوخت - شناژ قائم در ساختمان - استوارسازان

کاری از گروه آموزشی استوارسازان

4 نظر در “شناژ قائم در ساختمان چیست و چه کاربردی دارد؟

   • پویا می گوید :

    شناژ قائم چه فرقی با ستون دارد و کجا استفاده میشود شناژ قائم؟ مشخصاتش چیه؟

  • مسلم می گوید :

   درود.خیلیا شناژ قائم را با ستون اشتباه میگیرند.شناژ قائم در ساختمانهای آجری استفاده میشه که بار سقف توسط دیوارها تحمل میشه و شناژ نقشی در تحمل بار نداره.ولی ستون در سازه های اسکلتی استفاده میشه و وظیفه ش انتقال بار سقف به فونداسیون هست.در حقیقت ساختمان آجری بدون شناژ قائم هم پابرجاست ولی استحکام کافی را در بارهای جانبی مثل زلزله نداره و در مقابل نشست هم ضعیف عمل میکنه.ولی ستون را شما در اسکلت نمیتونید حذف کنید.ستون ابعاد و میلگردهایی به مراتب قوی تر از شناژ داره و کلا مقوله ی جداگانه ای هست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود PDF

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید