چکیده‌‌ای از کتاب معماری معاصر غرب

کتاب معماری معاصر غرب

کتاب معماری معاصر غرب

در این بخش برای همراهان عزیز استوارسازان معرفی کتاب معماری معاصر غرب تالیف دکتر وحید قبادیان را آماده نموده‌ایم.

از آنجایی که هر دانشجوی معماری به این کتاب نیاز دارد، این کتاب را جهت معرفی انتخاب نموده‌ایم.

با پیدایش مصالح جدید و تحولات علمی، معماری معاصر در جهان با بیان وسیع‌تری به جریان افتاد که همراه خود مفاهیم و مباحث بسیار گوناگون و متنوع اندیشه بشری را به همراه آورد.

آشنایی ما ایرانیان با معماری غرب به حدود صد و پنجاه سال قبل، یعنی اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه می‌رسد.

قاجارها از طریق سفرنامه‌ها، عکس‌ها و کارت پستال با معماری اروپا آشنایی پیدا کردند.

از این رو ساختمان‌های این دوره بدون اطلاع دقیق از قواعد سبک‌های اروپایی ایجاد می‌شدند.

باید اذعان نمود که در طی این صد و پنجاه سال و درگیر شدن هرچه بیشتر ما با معماری غرب، ارتباط ما با آن معماری همواره به صورت شکلی بوده نه مفهومی.

کتاب معماری معاصر غرب حاضر تلاش و کوششی در جهت تبین این مبانی و مفاهیم است.

مبحث اصلی این کتاب، تحولات در معماری غرب در طی چند سال گذشته، و ریشه‌ها و زمینه‌های وقوع این تحولات است.

این کتاب به دو بخش تقسیم می‌شود.

بخش اول معماری مدرن و بخش دوم معماری بعد از مدرن.

معرفی کتاب معماری معاصر غرب

سرفصل‌های کتاب معماری معاصر غرب

بخش اول: معماری مدرن

 • فصل اول: مدرنیته

رنسانی
دین پیرایی
علم مداری
عصر روشنگری
انقلاب صنعتی
اولین ساختمان‌های مدرن
معماری مدرن

 • فصل دوم: معماری مدرن اولیه

مکتب شیکاگو
نهضت هنر نو
جنبش فوتوریسم

 • فصل سوم: معماری مدرن متعالی

مدرسه باهاس
کانستراکتیویم
لوکوربوزیه
معماری ارگانیک
معماری مدرن متعالی

فصل چهارم: معماری مدرن متأخر

معماری مدرن متاخر

بخش دوم: معماری بعد از مدرن

 • فصل پنجم: پست مدرنیته

عقلانیت
ایدئولوژی
کثرت گرایی
تاریخ
رسانه‌ها
زبان
تکنولوژی

 • فصل ششم: معماری پست مدرن

نظریه‌های پست مدرن

 • فصل هفتم: معماری های تک و اکو تک
 • فصل هشتم: معماری دیکانستراکشن

معماری دیکانستراکشن

 • فصل دهم: معماری فولدینگ

معماری فولدینگ

 • فصل یازدهم: معماری پیدایش کیهانی غیرخطی

نظریه آشفتگی
هندسه نااقلیدسی، فراکتال
نظریه پیچیدگی
معماری پرش کیهانی
سبک‌های معماری

 سرفصلهای کتاب معماری معاصر غرب

بیوگرافی وحید قبادیان

وحید قبادیان متولد سال 1355 در تهران می‌باشد.

جوایز و افتخارات:

 • برنده جایزه Max Black برای بهترین ایده طراحی از دانشگاه کاتولیک امریکا در شهر واشنگتن 1359
 • اخذ مدرک کارشناسی معماری از دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا سال 1360
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه ایالتی امریکا سال 1362
 • اخذ مدرک دکتری معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران سال 1379

مشاغل و سمت‌ها:

 • آﺳﻴﺴﺘﺎن آﻣﻮزشی درس‌ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮرﺷﻴﺪی در داﻧﺸﮕﺎه اﻳﺎلتی اﻫﺎﻳﻮ 1361 و 1362
 • ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ علمی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮعلی ﺳﻴﻨﺎ، ﻫﻤﺪان ﻛﺸﻮر 1364-1368
 • ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪسی 1365
 • ﻣﺪرس داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی زﻳﺒﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 1368-1373
 • ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ علمی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰ از 1376
 • ﻋﻀﻮ آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ‌المللی اﻧﺮژی I.E.A از 1381
 • ﻣﺪرس ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪسی ﻣﺒﺤﺚ 19 ساختمان 1384
 • ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزشی ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼمی واﺣﺪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮبی از 1385 الی 1391

فعالیت‌ها:

 • ﻃﺮاح ارﺷﺪ در شرکت‌های مهندس مشاور Barry Buildings، GIlder، Murry & Associates
 • ﻃﺮاحی ساختمان‌های ﻣﺴﻜﻮنی و ﺧﺪﻣﺎتی در ﻫﻤﺪان 1364-1368
 • آﻏﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر دﻓﺘﺮ ﻣﻌﻤﺎری در ﺗﻬﺮان 1368
 • ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاحی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺑﺮای ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺣﺮارتی یزد – ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه از طرف وزارت ﻧﻴﺮو در تابستان 1378 
 • ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻔﻴﺪ از ﺳﺎل 1380 الی 1388
 • ﻃﺮح اقلیمی 44 واحد مسکونی در ﺷﻬﺮك ﭘﺮدﻳﺲ 1380 
 • طرح اقلیمی دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﻴﺴﺖ ﻛﻼﺳﻪ ﺷﺮیعتی در ﻛﺮﻣﺎن 1380
 • ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰ در سال 1384
 • ﺗﺪرﻳﺲ، ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻤﻴﻨﺎر و اﻳﺮاد ﺳﺨﻨﺮانی در ﺑﻴﺶ از سی داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺸﻮر از 1364
 • اﻳﺮاد ﺳﺨﻨﺮانی در ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎی آژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ‌المللی اﻧﺮژی I.E.A. 1382 در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 1383، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 1383 و ﻓﺮاﻧﺴﻪ 1384 در ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﺎری اقلیمی ایران 
 • ﺳﺨﻨﺮانی در داﻧﺸﮕﺎه رم در ﻓﺮوردﻳﻦ 1384 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اقلیمی ﺳﺎختمان‌های ﭘﺎﻳﺪار سنتی در اﻳﺮان”. 
 • ﺳﺨﻨﺮانی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺮاث ﻣﻌﻤﺎری اﻣﺎرات در دبی اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان”ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫﺎی ﭘﺎﻳﺪار سنتی اﻳﺮان” 
 • ﺳﺨﻨﺮانی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪسی ﻛﺸﻮر، ﺷﻬﺮداری‌ها و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ علمی و ﺣﺮﻓﻪ‌ای از 1377
 • سخنرانی در World Reneable Energy Congress در مهر ماه 1389 در شهر ابوظبی تحت عنوان Sustainable traditional Building Of Iran، A Climatic Analysis
 • سخنران و عضو هیأت داوری در World Architecture Congress-Cityscape Global در مهر 1390
تألیفات:
 • ﻛﺘﺎب “طراحی اقلیمی” ﺗﺮﺟﻤﻪ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 1372 ﭼﺎپ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
 • ﻛﺘﺎب “بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران” ﺗﺎﻟﻴﻒ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 1377 ﭼﺎپﻧﻬﻢ
 • ﻛﺘﺎب ” ﻣﺒﺎنی و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ غرب” ﺗﺎﻟﻴﻒ، دﻓﺘﺮ پژوهش‌های فرهنگی 1382 چاپ بیست و هشتم
 • ﻛﺘﺎب “معماری پرش کیهانی” ﺗﺮﺟﻤﻪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی تبریز 1382 چاپ چهارم
 • ﻛﺘﺎب “ﻣﻌﻤﺎری در داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﻧﺎﺻﺮی، ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد در ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ تهران” ﺗﺎﻟﻴﻒ، ﻧﺸﺮ ﭘﺸﻮﺗﻦ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
 • مشاور معماری سفید، 1382 چاپ پنجم
 • کتاب Bioclimatic housing، Inovative Desings for Warm Climates، Earthscan تالیف فصل پنجم
 • کتاب Sustainable traditional Buildinds of iran Aclimatic Analysis تالیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات و Universal Company Publishar 1388
 • ﻛﺘﺎب “سبک‌شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران” ﺗﺎﻟﻴﻒ، نشر علم معمار 1382 
 • انتشار بیش از شصت مقاله تخصصی در مجلات معماری ایران و ژورنال‌های بین‌المللی از سال 1365

کتاب معماری معاصر غرب اثر دکتر وحید قبادیان

کاری از گروه آموزشی استوارسازان

گروه آموزشی استوارسازان برای عضویت در صفحه اینستاگرام استوارسازان فقط کافی‌است کلیک کنید

2 نظر در “کتاب معماری معاصر غرب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود PDF

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید